Terminai ir sąlygos


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (formuojant prekių užsakymą pažymėjus varnele jog sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Stokas.lt (toliau - Pardavėjo) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę: • veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; • nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; • juridiniai asmenys; • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Registracijos Užsakymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) atliekant užsakymą naudojami, kad būtų galima apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Atlikus užsakymą duomenys nesaugomi.
1.5.Prekių kainos, nurodytos prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes svetainėje Stokas.lt jų užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos – jos nurodomos elektroninės parduotuvės puslapyje „Pristatymas ir grąžinimais“.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pagal šias sutarties taisykles pareigų įvykdymo.
2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Stokas.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas, naudodamasis Užsakymo paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
3.3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Užsakymu.
3.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
3.5. Gavęs išankstinę ąskaitą už užsakytas prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes. Neatlikus mokėjimo per nurodytą laikotarpį, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas.
3.6. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
3.7. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, sudaro pirkimo-pardavimo sutartis, pasinaudodami Užsakymo paslaugomis.

3.8. Pirkėjas turi teisę nutraukti nuotolinę pirkimo-pardavimo sutartį ir atgauti pinigus už prekę per  14 dienų.

3.9. Pirkėjas turi teisę pateikti pardavėji pretenziją, kritri būti išnagrinėta ir pateiktas atsakymas per 14 dienų.


4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas neatsako už nuo jo nepriklausančių aplinkybių (trečiųjų šalių įtaka), jeigu elektroninės parduotuvės veikimas sutriks.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboja, sustabdo (nutraukia) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
4.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4,6. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus pierkėjui už prekę per 14 dienų.
4.7.  Pardavėjas įsipareigoja pirkėjo pateiktą pretenziją išnagrinėti ir pateikti pirkėjui atsakymą per 14 dienų.5. Atsakomybė
5.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
5.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
5.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

6. Informacijos siuntimas
6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje Kontaktai nurodytu adresu.

7. Prekių pristatymas
7.1. Prekes, Pirkėjo sąskaita, pristato transporto įmonė.
7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir sumos.
7.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 5-10 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją (taikoma 17 Eur priemoka).
7.4. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas, privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
7.4.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
7.4.2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui, priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
7.5. Kartu su užsakytomis prekėmis Pirkėjui pristatoma PVM sąskaita-faktūra, patvirtinanti prekių įsigyjimo faktą.
7.6. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
8.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Vartototų skundų nagrinėjimo tvarką galima rasti www.vvtatt.lt svetainėje. Elektoninę ginčų sprendimo paltformą galima pasiekti adresu  http://ec.europa.eu/odr.